• Home
 • Privacybeleid

Privacybeleid

In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Duitsland ('wij') in verband met de website www.progress.audi.

Op onze website www.progress.audi vindt u bedrijfsrelevante informatie over AUDI AG.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer bijzondere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik mij wenden?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Duitsland.

Als u met betrekking tot gegevensbescherming een verzoek hebt, kunt u zich wenden tot onze interne functionaris voor gegevensbescherming:
AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, 85045 Ingolstadt, Duitsland
E-mail: datenschutz@audi.de

Als u uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheden via www.gdpr.audi.com

Daar vindt u meer informatie over hoe u uw gegevensbeschermingsrechten kunt uitoefenen. U kunt ook per post contact opnemen met het volgende adres:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Duitsland

Als u algemene vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, maak dan gebruik van de volgende contactmogelijkheden:

 

Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, D-85045 Ingolstadt, Duitsland
E-mail: websupport@audi.de


2. Welke gegevens verwerken wij en uit welke bronnen zijn deze afkomstig?

2.1 Toegang tot de website
In principe kunt u toegang tot de website www.audi.com ('website') krijgen zonder dat u persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Bij elk gebruik van de website wordt door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie verzonden en door ons in logbestanden opgeslagen.

In het bijzonder wordt de volgende informatie automatisch verzonden:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarvandaan toegang tot het onlineaanbod wordt verkregen;
 • internetadres van de website waarvandaan het onlineaanbod is opgeroepen (verwijzende URL of referrer-URL);
 • naam van de serviceprovider via welke de toegang tot het onlineaanbod wordt verkregen;
 • naam van de opgevraagde bestanden of informatie;
 • datum, tijd en duur van de opvraging;
 • overgedragen gegevensvolume;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser inclusief geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • http-statuscode (bijv. 'Aanvraag geslaagd' of 'Aangevraagd bestand niet gevonden').

 

In de logbestanden worden voornoemde gegevens zonder hun volledige IP-adres opgeslagen, zodat ze niet naar uw IP-adres kunnen worden herleid.


2.2 Verdere gegevens
Informatie over de verwerking van gegevens in verband met het gebruik van cookies en user tracking vindt u in de desbetreffende paragrafen.

 

3. Met welk doel verwerken we uw gegevens en op welke rechtsgrond is dit gebaseerd?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:

 • U hebt uw toestemming gegeven (art. 6, lid 1, alinea 1 letter a) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of voor het uitvoeren van maatregelen die vóór de overeenkomst op uw verzoek plaatsvinden (art. 6, lid 1, alinea 1 letter b) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het EU-recht of het recht van een EU-lidstaat waar wij onder vallen (art. 6, lid 1, alinea 1 letter c) AVG);
 • De verwerking is nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (art. 6, lid 1, alinea 1 letter d) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag (art. 6, lid 1, alinea 1 letter e) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Audi AG of een derde partij, voor zover uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen, met name wanneer het hierbij om een kind gaat (art. 6, lid 1, alinea 1 letter f) AVG).

 

Voor zover wij in uitzonderlijke gevallen specifieke categorieën van persoonsgegevens (gegevens waaruit ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens voor een unieke identificatie van een persoon, medische gegevens of gegevens over seksleven of seksuele geaardheid) over u verwerken moet bovendien een van de volgende rechtsgronden van toepassing zijn:

 • U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven (art. 9, lid 2, letter a) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van hun vitale belangen of die van een andere persoon en de betrokkene is om fysieke of juridische redenen niet in staat zijn toestemming te verlenen (art. 9, lid 2, letter c) AVG);
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die u zelf openbaar hebt gemaakt (art. 9, lid 2, letter e) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (art. 9, lid 2, letter f) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van uw grondrechten en fundamentele belangen (art. 9, lid 2, letter g) AVG).

 

Aansluitend op het voorgaande verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, voor de volgende doeleinden:

Doel Rechtsgrond Gerechtvaardigd belang bij belangenafwegingen
Beschikbaarstelling van de website aan het publiek en het bieden van contactmogelijkheden aan klanten en belangstellenden  Uitvoering van een overeenkomst resp. belangenafweging Wij hebben een gerechtvaardigd belang de website ook aan niet-geregistreerde gebruikers beschikbaar te stellen, om ze in het algemeen over ons bedrijf te informeren.
Verzameling van statistische informatie over het gebruik van de website (webanalyse) Belangenafweging Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de ontvangst van informatie over het gebruik van de website, in het bijzonder voor het verbeteren van ons aanbod.
Onderzoeken van storingen en waarborgen van de systeemveiligheid, inclusief opsporen en traceren van ongeoorloofde toegangspogingen en toegangen tot onze webservers Vervulling van onze juridische verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en belangenafweging Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen, het waarborgen van de systeemveiligheid en het opsporen en traceren van ongeoorloofde toegangen of toegangspogingen.
Bescherming en verdediging van onze rechten Belangenafweging We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitoefenen en verdedigen van onze rechten.

4. Bestaat er voor mij een plicht tot het verstrekken van gegevens?

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die voor het aangaan of onderhouden van een zakelijke relatie noodzakelijk zijn of waarvoor geldt dat wij wettelijk verplicht zijn deze te verzamelen. Deze gegevens zijn gemarkeerd als verplichte velden in de desbetreffende formulieren of functies. Zonder deze gegevens zullen doorgaans de sluiting van de overeenkomst of de uitvoering van de opdracht moeten weigeren of kunnen wij een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren en moeten wij deze zo nodig beëindigen, wanneer voor het gebruik van een dienst of functionaliteit het noodzakelijk is dat u de vermelde gegevens verstrekt. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij de dienst niet aan u leveren.


5. Wie ontvangt mijn gegevens?

Vanwege de omvang en complexiteit van de gegevensverwerking door AUDI AG is het niet mogelijk om elke ontvanger van uw persoonsgegevens afzonderlijk in deze privacyverklaring te noemen. Om deze reden worden doorgaans enkel categorieën van ontvangers vermeld.

Binnen AUDI AG ontvangen die afdelingen uw gegevens die deze voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke plichten en voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen nodig hebben.

 

Ook door ons ingezette en namens ons werkzame dienstverleners (zogenoemde opdrachtverwerkers) die de gegevensverwerking in onze opdracht ondersteunen, ontvangen gegevens voor deze doeleinden. Bij het verlenen van de concrete diensten maken wij gebruik van opdrachtverwerkers van de volgende categorieën:

 • Trackingdienstverleners
 • Webbureaus
 • Hostingproviders
 • IT-dienstverleners

 

In principe worden uw persoonsgegevens door ons alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor het nakomen van de overeenkomst, als wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte of als u toestemming hiervoor hebt gegeven. Bovendien kunnen gegevens aan derden worden overgedragen, indien wij op grond van wettelijke bepalingen of een uitvoerbare beschikking van een autoriteit of rechter hiertoe verplicht zijn. Tot derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven en die handelen als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, behoren

 • autoriteiten in het kader van hun bevoegdheid (bijv. belastingdienst, politie, Openbaar Ministerie),
 • rechtbanken,
 • overige derden, voor zover u ons opdraagt gegevens door te geven of toestemming hiervoor verleent.

 

6. Worden gegevens naar een derde land verzonden?

Een verzending van gegevens naar derde landen (d.w.z. landen die geen lid zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) kan plaatsvinden, indien dit noodzakelijk is om zaken en/of diensten aan u te leveren, dit wettelijk is voorgeschreven of u ons toestemming hiervoor hebt verleend. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens ook aan verwerkers in derde landen doorgeven.

Houd er rekening mee dat niet in alle derde landen een door de Europese Commissie erkend passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Bij de verzending van gegevens naar derde landen waar geen passend niveau van gegevensbescherming bestaat, waarborgen wij vóór de doorgifte dat er bij de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv. een adequaatheidsbesluit van de Commissie van de EU of een overeenkomst met de ontvanger over de zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie) dan wel van onze gebruikers een uitdrukkelijke toestemming beschikbaar is.

U kunt van ons een kopie van de concreet toepasselijke of overeengekomen regelingen voor het waarborgen van het passende niveau van gegevensbescherming ontvangen.7. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij slaan uw gegevens zo lang op als voor de levering van onze zaken en/of diensten aan u noodzakelijk is of wij een gerechtvaardigd belang bij verdere opslag hebben, in het bijzonder voor het verhelpen van storingen.

Bovendien zijn wij gebonden aan verschillende bewaar- en documentatieplichten die onder andere uit het Wetboek van Koophandel en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen voortvloeien. De daar voorgeschreven bewaar- en documentatietermijnen bedragen maximaal tien jaar. Ten slotte wordt de opslagduur ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek tot wel dertig jaar kunnen bedragen, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

Onder bepaalde omstandigheden moeten uw gegevens ook langer worden bewaard, bijv. wanneer een zogenoemde Legal Hold of Litigation Hold (d.w.z. een verbod op het wissen van gegevens voor de duur van de procedure) wordt opgelegd in verband met een administratieve of gerechtelijke procedure.

 

 

8. Welke rechten heb ik?

 

Als betrokkene hebt u in het algemeen de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Inzage: U hebt het recht om inzage in de bij AUDI AG over u opgeslagen gegevens en de omvang van de door AUDI AG uitgevoerde gegevensverwerking en -doorgifte te verlangen en een kopie van de over u opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen.


Rectificatie: U hebt het recht om onverwijld de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en de vervollediging van onvolledige bij AUDI AG over u opgeslagen persoonsgegevens te verlangen.


Wissing: U hebt het recht om onverwijld de wissing van de bij AUDI AG over u opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, als wettelijke voorwaarden zijn vervuld.

Dit is in het bijzonder het geval als

 • uw persoonsgegevens niet langer worden benodigd voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • de rechtsgrond voor de verwerking uitsluitend uw toestemming was en u deze hebt ingetrokken;
 • u om persoonlijke redenen bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking op basis van de rechtsgrond van belangenafweging en wij niet kunnen aantonen dat er prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke eisen.

 

Als wij uw gegevens aan derden hebben doorgegeven, informeren wij deze over de wissing, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

Wees u ervan bewust dat aan uw recht op wissing beperkingen zijn gesteld. Wij mogen bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen nog ter beschikking moeten blijven houden. Ook gegevens die wij voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebben, zijn van uw recht op wissing uitgezonderd.

Beperking van de verwerking: Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om de beperking van de verwerking (d.w.z. de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken) te verlangen. Deze voorwaarden zijn

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist en AUDI AG moet controleren of de persoonsgegevens juist zijn;
 • de verwerking is onrechtmatig maar u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 • AUDI AG heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde belangen van AUDI AG zwaarder wegen dan uw belangen.

 

In geval van een beperking van de verwerking worden de gegevens overeenkomstig gemarkeerd en worden ze, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de EU of voor een EU-lidstaat.

Overdraagbaarheid van gegevens: Voor zover wij uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of van een overeenkomst met u (met inbegrip van uw arbeidsovereenkomst) geautomatiseerd verwerken, hebt u het recht om de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden zonder daarbij te worden gehinderd door AUDI AG. Verder hebt u het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van AUDI AG naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden indien dit technisch mogelijk is en voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van andere personen.


Bezwaar: Als wij uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen of in het algemeen belang verwerken, hebt u het recht om vanwege persoonlijke redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voorts hebt u een onbeperkt recht van bezwaar als wij uw gegevens voor onze direct marketing verwerken. Lees hiertoe onze aanwijzingen in de aparte paragraaf ‘Informatie over uw recht van bezwaar’.


Intrekking van een toestemming: Indien u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst werkt. De verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.


Klacht: Daarnaast bestaat er het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig plaatsvindt. Dit recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte. Het adres van de voor AUDI AG verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming luidt:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Duitsland

8.1 Informatie over uw recht van bezwaar

Recht van bezwaar vanwege persoonlijke redenen
U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevensverwerking in het algemeen belang of op grond van een belangenafweging plaatsvindt. Dit geldt ook voor profilering.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op een belangenafweging baseren, gaan wij in principe ervan uit dat dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen worden aangevoerd. Desalniettemin zullen wij natuurlijk elk individueel geval toetsen.

Als er bezwaar wordt gemaakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, behalve als:

 • wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van deze gegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of
 • uw persoonsgegevens verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor onze direct marketing
Voor zover wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerken, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

 

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor productverbetering en algemene klantenanalyse

In het kader van de belangenafweging verlenen wij u een afzonderlijk recht van bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor productverbetering en algemene klantenanalyse.

 

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van productverbetering en/of algemene klantenanalyse, zullen wij uw gegevens niet langer persoonsgerelateerd voor deze doeleinden verwerken. Dit heeft geen betrekking op zuiver statistische analyses van geaggregeerde of op een andere wijze geanonimiseerde gegevens.

Uitoefening van het recht van bezwaar
Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient zo mogelijk te wordt gericht aan de in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Uw browser lijkt niet up-to-date te zijn. Mogelijk werkt onze website niet optimaal. In de meeste browsers (met uitzondering van MS Internet Explorer 11 en ouder) werkt deze echter probleemloos. Wij raden u aan uw webbrowser te updaten! De op dit moment nieuwste versie kan op heel het internet goede resultaten garanderen. Dank voor uw bezoek en veel plezier. Uw Audi-team