• Home
 • Privacybeleid

Privacyverklaring voor progress.audi

In deze privacyverklaring conform artikel 13, 14 AVG informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt ("wij") in verband met de website www.progress.com.

 

Op onze website www.progress.audi vindt u content over merken van AUDI AG.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer bijzondere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe AUDI AG uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de website www.progress.audi. Voor andere websites of andere verwerkingen van gegevens door AUDI AG kunnen aparte privacybepalingen gelden (bijv. www.audi.com/connect).

 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en met wie kan ik contact opnemen?

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, D-85057 Ingolstadt

 

Als u met betrekking tot gegevensbescherming een verzoek hebt, kunt u zich wenden tot onze interne functionaris voor gegevensbescherming:

 

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, D-85045 Ingolstadt

E-mail: datenschutz@audi.de

 

Als u gebruik wilt maken van uw gegevensbeschermingsrechten, gebruikt u de contactmogelijkheden op

 

https://betroffenenrechte.audi.de/

 

Daar vindt u meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van uw gegevensbeschermingsrechten.

 

Per post kunt u zich wenden aan het volgende adres:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, D-85045 Ingolstadt

 

Als u algemene vragen hebt over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI AG, maak dan gebruik van de volgende contactmogelijkheden:

Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-mail: websupport@audi.de

 

 

2. Welke gegevens verwerken wij en van welke bron zijn deze afkomstig?

2.1 Toegang tot de website

 

In principe kunt u de website zonder het opgeven van persoonsgegevens gebruiken. Bij elk gebruik van de website wordt door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie verzonden en door ons in logbestanden opgeslagen. 

 

In het bijzonder wordt de volgende informatie automatisch verzonden: 

 

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarvandaan toegang tot het onlineaanbod wordt verkregen;
 • internetadres van de website waarvandaan het onlineaanbod is opgeroepen (verwijzende URL of referrer-URL);
 • naam van de serviceprovider via welke de toegang tot het onlineaanbod wordt verkregen;
 • naam van de opgevraagde bestanden of informatie;
 • datum, tijd en duur van de opvraging;
 • overgedragen gegevensvolume;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser inclusief geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • http-statuscode (bijv. 'Aanvraag geslaagd' of 'Aangevraagd bestand niet gevonden').

 

In de logbestanden worden voornoemde gegevens zonder hun volledige IP-adres opgeslagen, zodat ze niet naar uw IP-adres kunnen worden herleid.

 

 

2.2 Content Delivery Network

 

We maken gebruik van een zogeheten Content Delivery Network om onze website-content te leveren en om de leveringssnelheid en veiligheid van onze website te verhogen.

 

Het Content Delivery Network verwerkt de volgende gegevens in logbestanden:

 

 • IP-gebruiksgegevens, zoals IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarvandaan toegang tot het onlineaanbod wordt verkregen,
 • URL's van de bezochte webpagina's,
 • Datum en tijd van toegang, locatie op basis van IP-adres,
 • Locatie van de Content Delivery Server.

 

Zie voor meer informatie over de ontvangers en eventuele overdrachten naar derde landen de punten 4 en 5.

 

 

3. Met welk doel verwerken we uw gegevens en op welke rechtsgrond is dit gebaseerd?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens.

 

De verwerking van uw persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:

 

 • U hebt uw toestemming gegeven (art. 6, lid 1, alinea 1 letter a) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of voor het uitvoeren van maatregelen die vóór de overeenkomst op uw verzoek plaatsvinden (art. 6, lid 1, alinea 1 letter b) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het EU-recht of het recht van een EU-lidstaat waar wij onder vallen (art. 6, lid 1, alinea 1 letter c) AVG);
 • de verwerking is nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen (art. 6, lid 1, alinea 1 letter d) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag (art. 6, lid 1, alinea 1 letter e) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AUDI AG of een derde partij, voor zover uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen, met name wanneer het hierbij om een kind gaat (art. 6, lid 1, alinea 1 letter f) AVG).

 

Voor zover wij in uitzonderlijke gevallen specifieke categorieën van persoonsgegevens (gegevens waaruit ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens voor een unieke identificatie van een persoon, medische gegevens of gegevens over seksleven of seksuele geaardheid) over u verwerken moet bovendien een van de volgende rechtsgronden van toepassing zijn:

 

 • U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven (art. 9, lid 2, punt a) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van hun vitale belangen of die van een andere persoon en de betrokkene is om fysieke of juridische redenen niet in staat zijn toestemming te verlenen (art. 9, lid 2, punt c) AVG);
 • de verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die u zelf openbaar hebt gemaakt (art. 9, lid 2, punt e) AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (art. 9, lid 2, punt f) AVG);
 • De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van uw grondrechten en fundamentele belangen (art. 9, lid 2, letter g) AVG).

 

Aansluitend op het voorgaande verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, voor de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond Gerechtvaardigd belang bij belangenafweging
Beschikbaarstelling van de website aan het publiek en het bieden van contactmogelijkheden aan klanten en belangstellenden  Uitvoering van een overeenkomst resp. belangenafweging Wij hebben een gerechtvaardigd belang de website ook aan niet-geregistreerde gebruikers beschikbaar te stellen, om ze in het algemeen over ons bedrijf te informeren.
Verzameling van statistische informatie over het gebruik van de website (webanalyse) Belangenafweging Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de ontvangst van informatie over het gebruik van de website, in het bijzonder voor het verbeteren van ons aanbod.
Onderzoeken van storingen en waarborgen van de systeemveiligheid, inclusief opsporen en traceren van ongeoorloofde toegangspogingen en toegangen tot onze webservers Vervulling van onze juridische verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en belangenafweging Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen, het waarborgen van de systeemveiligheid en het opsporen en traceren van ongeoorloofde toegangen of toegangspogingen.
Levering van de website-content en verhoging van de leveringssnelheid en veiligheid van onze website. Belangenafweging We hebben het legitieme belang om onze website-content te leveren en de leveringssnelheid en veiligheid van onze website te verhogen.
Bescherming en verdediging van onze rechten Belangenafweging We hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitoefenen en verdedigen van onze rechten.

3.1 Bestaat er een verplichting voor het beschikbaar stellen van persoonsgegevens?

 

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die voor het aangaan of onderhouden van een zakelijke relatie noodzakelijk zijn of waarvoor geldt dat wij wettelijk verplicht zijn deze te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen doorgaans de sluiting van de overeenkomst of de uitvoering van de opdracht moeten weigeren of kunnen wij een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren en moeten wij deze zo nodig beëindigen,

 

 

4. Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

 

Vanwege de omvang en complexiteit van de gegevensverwerking door AUDI AG is het niet mogelijk om elke ontvanger van uw persoonsgegevens afzonderlijk in deze privacyverklaring te noemen. Om deze reden worden doorgaans enkel categorieën van ontvangers vermeld.

 

Binnen AUDI AG ontvangen die afdelingen uw gegevens die deze voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke plichten en voor het behartigen van legitieme belangen nodig hebben. (Bijv.: IT, verkoop).

 

Ook door ons ingezette en namens ons werkzame dienstverleners (zogenoemde opdrachtverwerkers) die de gegevensverwerking in onze opdracht ondersteunen, ontvangen gegevens voor deze doeleinden. Dienstverleners kunnen ook aangesteld worden om servercapaciteiten beschikbaar te stellen. Concreet behoren de volgende categorieën bedrijven hiertoe:

 

 • Trackingdienstverleners
 • Webbureaus
 • Hostingproviders en IT-serviceproviders
 • Content Delivery Network-providers

 

In principe worden uw persoonsgegevens door ons alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor het nakomen van de overeenkomst, als wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte of als u toestemming hiervoor hebt gegeven. Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers resp. categorieën van ontvangers, die handelen als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, voor zover dit noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken:

 

 • Externe consultants van AUDI AG (bijv. advocatenkantoren, fiscale adviesbureaus, accountantskantoren)
 • Verzekeringen
 • Autoriteiten in het kader van hun bevoegdheid (bijv. belastingdienst, politie, Openbaar Ministerie, rechtbanken)
 • overige derden, voor zover u ons opdraagt gegevens door te geven of toestemming hiervoor verleent.

 

 

5. Worden gegevens naar een derde land verzonden?

 

Een verzending van gegevens naar derde landen (d.w.z. landen die geen lid zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) kan plaatsvinden, indien dit noodzakelijk is om zaken en/of diensten aan u te leveren, dit wettelijk is voorgeschreven of u ons toestemming hiervoor hebt verleend. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens ook aan verwerkers in derde landen doorgeven. Dit omvat het IP-adres.

 

Houd er rekening mee dat niet in alle derde landen een door de Europese Commissie erkend passend niveau van gegevensbescherming bestaat. AUDI AG zal uw persoonsgegevens uitsluitend overdragen in derde landen voor zover dit in volgens artikel 44 – 49 AVG is toegestaan. Voor zover AUDI AG zich baseert op passende garanties overeenkomstig artikel 46, lid 2, AVG voor de overdracht naar derde landen (bijv. standaard contractuele clausules of Binding Corporate Rules) zal AUDI AG, voor zover dit voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, aanvullende technische en/of organisatorische maatregelen nemen.

 

U kunt van ons een kopie van de concreet toepasselijke of overeengekomen regelingen voor het waarborgen van het passende niveau van gegevensbescherming ontvangen. 

Maak hiertoe gebruik van de gegevens in het gedeelte 'Contact'.

 

 

5.1 Content Delivery Network

 

In het kader van het gebruik van het Content Delivery Network worden uw gegevens doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde server voor levering van de content van de website. Als u de website vanuit de EU bezoekt, worden uw gegevens eerst doorgestuurd naar een server binnen de EU. De gegevens worden daarbij niet opgeslagen.

 

Bovendien zullen uw gegevens door onze Content Delivery Network-serviceprovider worden overgedragen naar de volgende landen: Verenigde Staten en India.

 

Houd er rekening mee dat niet in alle derde landen een door de Europese Commissie erkend passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Onze Content Delivery Network-serviceprovider beveiligt gegevensoverdrachten in derde landen waar er geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat als volgt: standaard contractuele clausules.

 

De Content Delivery Network-serviceprovider heeft aanvullende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om een adequate bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

 

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Wij slaan uw gegevens zo lang op als voor de levering van onze prestaties aan u noodzakelijk is of wij een gerechtvaardigd belang bij verdere opslag hebben.

 

Bovendien zijn wij gebonden aan verschillende bewaar- en documentatieplichten die onder andere uit het Wetboek van Koophandel of de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen voortvloeien. De daar voorgeschreven bewaar- en documentatietermijnen bedragen maximaal tien jaar. Ten slotte wordt de opslagduur ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek tot wel dertig jaar kunnen bedragen, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

 

Onder bepaalde omstandigheden moeten uw gegevens ook langer worden bewaard, bijv. wanneer een zogenoemde Legal Hold of Litigation Hold (d.w.z. een verbod op het wissen van gegevens voor de duur van de procedure) wordt opgelegd in verband met een administratieve of gerechtelijke procedure.

 

 

7. Welke rechten heb ik?

 

Als betrokkene hebt u in het algemeen de volgende rechten wat betreft gegevensbescherming:

 

Inzage: U hebt het recht om inzage in de bij AUDI AG over u opgeslagen gegevens en de omvang van de door AUDI AG uitgevoerde gegevensverwerking en -doorgifte te verlangen en een kopie van de over u opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen.

 

Correctie: U hebt het recht om onverwijld de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en de vervollediging van onvolledige bij AUDI AG over u opgeslagen persoonsgegevens te verlangen.

 

Wissing: U hebt het recht om onverwijld de wissing van de bij AUDI AG over u opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, als wettelijke voorwaarden zijn vervuld.

 

Dit is met name het geval als

 

 • uw persoonsgegevens niet langer worden benodigd voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • de rechtsgrond voor de verwerking uitsluitend uw toestemming was en u deze hebt ingetrokken;
 • u om persoonlijke redenen bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking op basis van de rechtsgrond van belangenafweging en wij niet kunnen aantonen dat er prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke eisen.

 

Als wij uw gegevens aan derden hebben doorgegeven, informeren wij deze over de wissing, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

 

Wees u ervan bewust dat aan uw recht op wissing beperkingen zijn gesteld. Wij mogen bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen nog ter beschikking moeten blijven houden. Ook gegevens die wij voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebben, zijn van uw recht op wissing uitgezonderd.

 

Beperking van verwerking: Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om de beperking van de verwerking (d.w.z. de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken) te verlangen. Deze voorwaarden zijn:

 

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist en AUDI AG moet controleren of de persoonsgegevens juist zijn;
 • de verwerking is onrechtmatig maar u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 • AUDI AG heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde belangen van AUDI AG zwaarder wegen dan uw belangen.

 

In geval van een beperking van de verwerking worden de gegevens overeenkomstig gemarkeerd en worden ze, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de EU of voor een EU-lidstaat.

 

Overdraagbaarheid van gegevens: Voor zover wij uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of van een overeenkomst met u (met inbegrip van uw arbeidsovereenkomst) geautomatiseerd verwerken, hebt u het recht om de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden zonder daarbij te worden gehinderd door AUDI AG. Verder hebt u het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van AUDI AG naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden indien dit technisch mogelijk is en voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van andere personen.

 

Bezwaar: Als wij uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen of in het algemeen belang verwerken, hebt u het recht om vanwege persoonlijke redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voorts hebt u een onbeperkt recht van bezwaar als wij uw gegevens voor onze direct marketing verwerken. Lees hiertoe onze aanwijzingen in de aparte paragraaf 'Informatie over uw recht van bezwaar'.

 

Intrekken van toestemming: Indien u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst werkt. De verwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

Klachten: Daarnaast bestaat er het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig plaatsvindt. Dit recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte. Het adres van de voor AUDI AG verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming luidt:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18

D-91522 Ansbach

Duitsland

 

Informatie over uw recht van bezwaar

Recht van bezwaar vanwege persoonlijke redenen

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorwaarde hiervoor is dat de gegevensverwerking in het algemeen belang of op grond van een belangenafweging plaatsvindt. Dit geldt ook voor profilering.

 

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op een belangenafweging baseren, gaan wij in principe ervan uit dat dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen worden aangevoerd. Desalniettemin zullen wij natuurlijk elk individueel geval toetsen.

 

Als er bezwaar wordt gemaakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, Tenzij,

 

 • wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking van deze gegevens zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Uitoefening van het recht van bezwaar

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient zo mogelijk te wordt gericht aan de in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Uw browser lijkt niet up-to-date te zijn. Mogelijk werkt onze website niet optimaal. In de meeste browsers (met uitzondering van MS Internet Explorer 11 en ouder) werkt deze echter probleemloos. Wij raden u aan uw webbrowser te updaten! De op dit moment nieuwste versie kan op heel het internet goede resultaten garanderen. Dank voor uw bezoek en veel plezier. Uw Audi-team